วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แบบประเมินวันไหว้ครู 2556

แบบประเมินวันไหว้ครู 2556

คำชี้แจง

1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงใจ การจัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตมีจิตอาสา เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม วันไหว้ครู โดยข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่าน
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คำชี้แจงในการตอบ มี 2 ตอน

พร้อมทำแบบประเมินแล้ว คลิกที่นี่

คณะกรรมการฝ่ายประเมินกิจกรรมวันไหว้ครู

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หน้าแรกเนื่องจากเว็บไซต์ www.bdc.ac.th ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จึงใช้ Blogger ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารงานวิชาการได้ที่

โลโก้

โลโก้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

แบบสีแบบขาวดำ

รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556จำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่